Bodrum Journal of Art and Design

Yayın Politikası

Yayın Politikası

Yayın Politikası

Dergiye gönderilmiş olan çalışmaların ilk değerlendirmesi konu ve dergi ilkeleriyle uyum açısından sekreterya tarafından incelenir. Yayın kurulu sekreteri derginin yazım kuralları ve yayın ilkeleri doğrultusunda uygunluğunu denetleyerek teknik ön değerlendirme yapar. Eğer çalışma dergiye uygun ise alan editörüne yönlendirilir. Alan editörü çalışmaları dergi ölçütlerine uygunluk, dil ve bilimsel nitelik açısından değerlendirir, varsa gerekli düzeltmeleri bildirir. Düzeltmeler tamamlandıktan sonra çalışmanın hakem süreci başlar. Hakemlerin birden fazla düzeltme ve düzeltildikten sonra tekrar görme hakkı bulunur. Hakem kararları ve çalışmanın son hali editöre bildirilir ve yayın kurulunda hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. 

Açık Erişim Politikası

Bodrum Journal of art and Design, DOAJ (Directory of Open Access Journals) tarafından belirlenen yayın standartlarını ve politikasını benimsemiştir ve bir açık Açık Erişim Dergisi'dir. Açık Erişim (OA), dergide yayınlanan makalelere ücretsiz erşim sağlar. 

Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ne (BOAI) göre "Açık Erişim" tanımı, "bilimsel literatürün internet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması" olarak belirlenmiştir.

Telif Hakkı Politikası

Yazar/yazarlar yayınlanmak üzere gönderdikleri makalelerin yayın ve telif hakkını dergimize devretmeyi ve ücret talep etmemeyi kabul etmiş sayılır. Telif Hakkı Devir Formu sorumlu yazar tarafından doldurulup başvuru sırasında gönderilmelidir. Yayınlanmış tüm makaleler dergi ve yazarlara atıf yapılmak suretiyle herkese açıktır. 

İntihal Taraması

Yazıların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. ayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler iThenticate (Plagiarism Detection Software) ile taranmaktadır. %20 üzeri yayın için kabul edilmemektedir. 

Araştırma ve Yayın Etiği

2020 yılından itibaren yapılan çalışmalarda etik kurul izni gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
  • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
  • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
  • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
  • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.