Bodrum Journal of Art and Design

Araştırma ve Yayın Etiği

Araştırma ve Yayın Etiği

Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Beyanı

Bodrum Journal of Art and Design bilimsel yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamaktadır ve COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından dergi editörleri için geliştirilen öneri ve kılavuzları dikkate almaktadır. Dergiye gönderilen yazılar, bir editör ve en az iki hakem tarafından incelenmek suretiyle çift kör eş değerlendirme (double-blind peer review) sürecinden geçmektedir. Gönderilmiş olan makalelerin başka bir yerde yayınlanmış (bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metin yayımlanmış bildiriler dâhil) ya da yayın için sırada bekliyor olmaması gerekmektedir.

 

Yazar Sorumlulukları

Yazarlar, yapılan işin doğru bir açıklaması ve önemi hakkında nesnel bir tartışma sunmalıdır. Bir makale, çalışmadan alıntı yapılmasına izin vermek için gerekli ayrıntı ve referansları içermelidir.

Yazarlar, çalışmalarının orijinal olmasını sağlamalıdır ve başka çalışmalar kullanılmışsa, uygun şekilde atıf yapılmalıdır. Çalışmada kullanılan tüm kaynaklar belirtilmelidir. İntihal, her türlü etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez.

Yazarların, editör incelemesi için bir makale ile bağlantılı olarak ham veriler sunmaları istenebilir ve bu verilerin yayınlandıktan sonra makul bir süre depolanması gereklidir.

Yazarlar, aynı çalışmayı başka bir dergide yayınlanmak veya değerlendirilmek üzere göndermemiş olmalıdır. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye aynı anda gönderilmesi etik dışı bir davranış olarak nitelendirilir.

Yazarlık, çalışmaya önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Tüm katkıda bulunanlar ortak yazar olarak listelenmelidir. Sorumlu yazar, katkıda bulunan tüm yazarların yazar listesine dâhil edilmesini sağlar.

Tüm yazarlar, makalelerinin sonuçlarını veya yorumunu etkileyecek şekilde yorumlanabilecek finansal veya diğer finansal çıkar çatışmalarını açıklayan bir açıklama içermelidir. Proje için tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır.

 

Hakem Sorumlulukları

Hakem değerlendirmesi süreci editörün kararlarını vermede editör ve editör kuruluna yardımcı olur.

Araştırmayı incelemek için yeterli nitelikte olmayan veya bir makalede yazılan ya da derhal gözden geçirmenin imkânsız olacağını bilen seçilmiş herhangi bir hakem, editöre bildirmeli ve inceleme sürecine dâhil olmamalıdır.

Hakemler, değerlendirmede elde ettiği bilgi veya fikirleri gizli tutmalıdır.

Hakemlerin herhangi bir çıkar çatışması olmamalıdır. Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, kendi araştırmalarında kullanılamaz.

Makaleleri etnik köken, cinsiyet, cinsel eğilim, dini inanç, vatandaşlık ya da politik felsefelerinden bağımsız olarak değerlendirir. Çalışmanın değerlendirmesi nesnel olarak yapılmalıdır. Hakemler görüşlerini destekleyici belgeler ile ifade etmelidir.

Hakemler, makalede atıfta bulunulan yayınlanmış çalışmanın referans bölümünde gösterilmediği durumları tespit etmelidir. Daha önce yayınlanmış makaleler ile arasında önemli bir benzerlik veya örtüşme olduğunu bildirmekle yükümlüdür.

 

Editör Sorumlulukları

Dergide hangi makalelerin yayınlanacağına karar vermek editörün sorumluluğundadır. Editör makaleleri etnik köken, cinsiyet, cinsel eğilim, dini inanç, vatandaşlık ya da politik felsefelerinden bağımsız olarak değerlendirir. Alınacak karar, makalenin doğruluğu, geçerliliği ve önemi ile derginin kapsamının uygunluğuna dayanmalıdır. İftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır.

Editörler gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulmasını garanti altına alırlar. Yazarlar, editörler ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar veya rekabet çakışmasına olanak vermemelidir.

Sunulan bir makalede açıklanan yayınlanmamış malzemeler, yazarın açık yazılı izni olmaksızın editörün veya yardımcılarının kendi araştırmalarında kullanılamaz.

 

Değerlendirme Süreci

Değerlendirilmek üzere gönderilen tüm makalelerin içerik ve tema bakımından dergiye uygunluğu editör tarafından değerlendirilir ve alan editörlerine atanır. Eğer makale dergi temasına uygun değilse yazarlara en kısa sürede bilgi verilir. Alan editörleri, makalenin alana uygunluğunu, dergi yazım kurallarına uygunluğunu değerlendirir ve intihal programlarından geçirerek gerekli düzeltmeleri editöre bildirir. Her makale için alan editörü değerlendirme süresi 1 haftadır. Düzeltmeler tamamlandıktan sonra, makale hakemlere gönderilir. Hakem değerlendirme süresi her makale için 15 gündür. Hakem makaleyi değerlendirir ve raporlar. Yazarlar makalenin raporlandığına dair bilgilendirir. Tüm süreçlerin kontrolü editör kurulu tarafından yapılır. Hakemlerin birden fazla düzeltme isteme ve düzeltildikten sonra tekrar görme hakkı bulunur. Yazar gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra, alan editörleri makaleyi kontrol eder, son halini hazırlar ve yayım sırası için üretime gönderir. Kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları Bodrum Journal of Art and Design’a aittir. Makaleler başka yerde yayınlanamaz, kopyalanamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergimizde yazarlardan makale gönderim ve makale yayın ücreti talep edilmemektedir.